Klub Přátel Železniční Dopravy Ostrava o.s.

Stanovy KPŽD Ostrava o.s.

Stanovy Klub Přátel Železniční Dopravy Ostrava občanské sdružení.

Článek 1
Základní ustanovení

Klub Přátel Železniční Dopravy Ostrava občanské sdružení  ( dále jen KPŽD Ostrava o.s. ),sídlí v Krajském centru osobní dopravy,Wattova 1047 c,PSČ 728 61,Ostrava.
Je to dobrovolné občanské sdružení,jehož členem se může stat kdokoliv ( viz čl.3),kdo má
 zájem o železniční dopravu.

Článek 2
Činnost KPŽD Ostrava o.s.

1.Posláním KPŽD Ostrava o.s.je především:
 
-propagace železniční dopravy.

 -výroba propagačních předmětů s železniční tématikou.

 -pomoc při pořádání nostalgických jízd v Moravskoslezském kraji.

 -exkurze do železničních muzeí.

 -spolupráce s jinými železničními spolky.

 -pomoc při požádání ČD a.s. o spolupráci.

2.Posláním KPŽD Ostrava o.s. není podnikání ve smyslu zákona Č.586/1992 Sb.ve znění
 pozdějších předpisů.

Článek 3
Členství

1.Členem KPŽD Ostrava o.s. se může stat jakákoliv fyzická osoba starší 15 let ( výjimky
    povoluje předsednictvo ),která má zájem o železniční dopravu a je ochotná se podílet na
    činnosti KPŽD Ostrava o.s.

2.Členství v KPŽD je individuální.

3.Členství v KPŽD Ostrava o.s. vzniká registací v seznamu členů a po zaplacení členského
    příspěvků ( výše členských příspěvků viz čl.5,odst.6 ).

4.Členství zaniká dobrovolným vystoupením nebo vyloučením Předsednictvem KPŽD
    Ostrava o.s.

5.Povinnosti členů je zejména:

 -dodržovat tyto stanovy a usnesení členských schůzí.

 -dbát na dobrou pověst KPŽD Ostrava o.s. a propagovat jeho činnost.

 -při účasti na akcích uposlechnout pokynů vedoucího akce a dbát bezpečnosti vlastní
  i ostatních účastníku akce.

 -při všech akcích se chovat ukázněně a dbát společenských norem.

6.KPŽD Ostrava o.s. může udělit čestné členství osobám,které významným způsobem
 pomohou KPŽD Ostrava o.s. v jeho činnosti.

Článek 4
Orgány a funkcionáři

1.Nejvyšším orgánem KPŽD Ostrava o.s. je předsednictvo,které s konečnou platností
 rozhoduje o otázkách týkajících se KPŽD Ostrava o.s.
 Svá rozhodnutí potvrzuje v usnesení členské schůze.

2.Pravidelné schůzky se konají zpravidla 1 x měsíčně.
   Členské schůze se schází minimálně 1 x ročně.
   Členská schůze je usnášení schopná,jestliže počet přítomných členů je nadpoloviční
     většina.
   Ze zasedání členské i pravidelné schůze se vyhotovuje zápis.

3.Členové volí předsednictvo,které KPŽD Ostrava o.s. řídí.
    Volební období je dvouleté.
    Předsednictvo tvoří předseda,místopředseda a hospodář,tyto musí být starší 18 let.
    Kterýkoliv z členů předsednictva může během funkčního období odstoupit.
    V případě odstoupení jednoho z členů předsednictva může být nový člen předsednictva
      jmenován na období do nejbližší členské schůze.
    V případě odstoupení předsedy svolá odstupující předseda mimořádnou členskou
      schůzí.
    Obdobný postup se zachová v případě úmrtí kteréhokoli člena předsednictva.

-Předseda:-zastupuje KPŽD Ostrava o.s. navenek,má výhradní podpisové právo,
   podepisuje všechny dokumenty zavazující KPŽD Ostrava o.s. jako celek,zajišťuje
  archivaci ustavujících dokumentů a záznamů z členských i pravidelných schůzí,je
  zodpovědnou osobou odpovídající za průběh akcí,na kterých se KPŽD ostrava o.s.
  účastní(zejména po stránce bezpečnostní a přepravní).

-Místopředseda:-je přímým zástupcem předsedy a může ho ve všech aktivitách KPŽD
  Ostrava o.s. zastupovat ( nahradit ),pořizuje zápisy a záznamy,zajišťuje archivaci
  dokumentace a písemností.

-Hospodář:-vede pokladní knihu,vede účetnictví,má podpisové právo v účetní
  dokumentaci,vyhotovuje jednou měsíčně pokladní finanční zprávu a zajišťuje provedení
  agendy vůčí finančnímu úřadu.

Článek 5
Hospodaření a finance.

1.Příjmy:tvoří zejména příjmy za tiskoviny a propagační materiály vydané KPŽD Ostrava o.s.,
                příspěvky od jiných fyzických a právnických osob a členské příspěvky.

2.Náklady:tvoří zejména náklady na vydávání propagačních předmětů,poštovné,vstupné do
                   železničních muzeí,exkurze a jízdné na tyto akce.

3.Finanční prostředky jsou s vyjímkou stanovené pokladní hotovosti uloženy na
    samostatném účtu,nebo na předsednictvem určeném místě.

4.Proplacení každé částky na akce schvaluje předsednictvo.

5.Výběr a výše členských příspěvků se schvaluje na členské schůzí.

6.Členský příspěvek činní 50,- Kč měsíčně bez ohledu na věku jednotlivých členů.

7.Na správné hospodaření s klubovými financemi dohlíží členskou schůzí schválená
     revizní komise,která z každé provedené kontroly provede Revizní zprávu.

Článek 6.
Zánik KPŽD Ostrava o.s.
KPŽD Ostrava o.s. zanikne,usnese-li se na tom členská schůze na svém usnášení
 schopném zasedání.
Členská schůze rozhodne o likvidaci majetku.

Článek 7.
Platnost a změna stanov.
1.Stanovy byly schváleny členskou schůzí v Ostravě dne 11.9.2007.

2.Všechny změny stanov schvaluje členská schůze na svém usnášení schopném zasedání.
 
  

25.08.2008 08:34:15
KPZD
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one